КК „Зарев, Георгиев и партньори“ Ви предлага счетоводно обслужване при по-голяма сигурност и по-ниска цена от собствен счетоводител

 


 
Нашите услуги включват:

 • Бързо и професионално осчетоводяване на стопански операции съгласно националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на:

  – ДДС, ИНТРАСТАТ, VIES, декларации по чл. 55, чл. 73, справки за НАП, НОИ, НСИ;
  – месечни декларации №1 и №6 и информация за осигурените от клиента лица;
  – информация за сключените трудови договори;
  – годишна данъчна декларация;
  – годишни отчети в НСИ и Агенция по вписванията.

 • Справка за дължимите данъци по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ;
 • Месечно и годишно счетоводно приключване: Декларации на физически лица, ЕТ, ЕООД, ООД, ГФО, разработване на счетоводна политика;
 • ТРЗ и социално осигуряване:
  – изготвяне на трудови договори;
  – попълване на трудови книжки;
  – изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
  – изготвяне и подаване на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори, болнични и майчинство.
 • Склад- ВОП, ВОД, внос и износ извън ЕС;
 • Регистрация и пререгистрация на фирми, регистрация по ДДС, заличаване на фирми в Търговски регистър;
 • Финансов анализ и подготовка на документи за кредит;
 • Изготвяне на платежни документи;
 • Издаване на фактури от името на клиента;
 • Вземане на документите от Вашия офис:
 • Безплатни консултации за възможности за европейско финансиране