ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура на подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

 


 

I. Обща информация за процедурата

Основната цел на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75 000 000 евро (146 687 250  лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

 • Микро предприятия: 500 000 лева
 • Малки предприятия: 750 000 лева
 • Средни предприятия: 1 000 000 лева

 

II. Дейности и инвестиции

По програмата е допустима дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. Придобитите инвестиции  в рамките на тази дейност може да са насочени към:

 • подобряване на производствените процеси;
 • намаляване на производствените разходи;
 • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

 

III. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта (мястото на инсталация на оборудването)

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
100 000 лева Микро предприятия: 500 000 лева
Mалки предприятия: 750 000 лева
Средни предприятия: 1 000 000 лева

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

 • при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

или

 • при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим регионална инвестиционна помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим “de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е, както следва:

Максимален интензитет на помощта (микро, малки и средни предприятия)
70 %

 

IV. Допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, и
 • Да имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016, 2017г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби през последните 3 приключени финансови години (2015, 2016, 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби[2]
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

V. Краен срок за подаване на проектни предложения

Крайният срок за кандидатстване ще бъде индикативно през март/април 2019 г.[3]

 


 

[1] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България

[2] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.

[3] До края на 2018 г. това ще бъде уточнено и официално обявено от УО.