ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

 


 

I. Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите

С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

 • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
 • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
 • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Допустими кандидати са:

 • Неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
 • Търговци (фирми) по смисъла на Търговския закон;

II. Размер на безвъзмездната финансова помощ

Интензитет на помощта
100 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
100 000 лева 391 166 лева

III. Допустими  дейности

 1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

Като допустими в дейността, могат да се включат инициативи за информиране и представяне на възможностите за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, в т.ч. провеждане на мотивационни срещи, групово професионално ориентиране към инициативи за предприемачество, други подобни с такава насоченост, по преценка на кандидатите.

Общият размер на разходите по дейност 1 – „Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“ са в размер не повече от 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 1. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). Кандидатите представят програма за обучение по Дейност 2, която подлежи на оценка при оценяването на проектните предложения и следва да включва минимум следните модули:
 • Вие като предприемач;
 • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
 • Форми на търговска дейност;
 • Персонал, правни отговорности и застраховка;
 • Финансово планиране;
 • Капитал и видове източници;
 • Стартиране на бизнеса.
 1. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа, в т.ч.:
 • консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
 • преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
 • консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
 • консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;
 • подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

IV. Допустими разходи

 1. Разходи за персонал
 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейност 1, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.
 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейности 2 и 3, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.2. Разходи за оборудване (ДМА и/или ДНА) и услуги (до 40% от Разходите за персонал)
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейност 1.
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейности 2 и 3.
 1. Разходи за услуги
 • Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейност 1.
 • Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1.
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на дейности 2 и 3.

V. Допустими целеви групи

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 • Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г.

Приоритетно в проектите трябва да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.

В проект не могат да бъдат включвани лица, които вече са самонаети и упражняват стопанска дейност.

VI. Краен срок за кандидатстване и продължителност на проектите:

Крайна дата за подаване на проектни предложения – април 2017 г. 

Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2019 г.