Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 4.001

”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

 


I. Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите

Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:

 • пазар на труда и качество на работните места;
 • социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
 • изграждане на административен капацитет в горните две области.

Териториален обхват:

За Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“

На територията на държавите-членки на Европейския съюз.

За Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“

На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Описаните по-долу тематични цели, и свързаните с тях инвестиционни приоритети (ИП) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., са изцяло валидни и за двата компонента на настоящата процедура.

Важно!

В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. Ето защо е много важно, при избора на инвестиционен приоритет тези особености да бъдат отчетени, като се представи пълната синергия между кандидати/партньори, инвестиционен приоритет, специфична цел и целева група.

Тематична цел 8

ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила

ИП 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ)

ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

Тематична цел 9:

ИП 8: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

ИП 9: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

ИП 10: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”

Тематична цел 10

ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила

Следните специфични цели, съответстващи на описаните инвестиционни приоритети, са застъпени и по двата компонента на настоящата процедура:

Специфична цел към ИП 1:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст

Специфична цел към ИП 2:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години вкл.

Специфична цел към ИП 5:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд

Специфична цел към ИП 6:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот

Специфична цел към ИП 8:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи

Специфична цел към ИП 9:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и за намаляване броя на децата, младежите и възрастните, настанени в институции

Специфична цел към ИП 10:

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа

Допустими кандидати са:

В допълнение към общите изисквания, кандидатът и българските партньори трябва да отговарят и на следните условия:

 1. Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано преди обявяване на процедурата и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

и

 1. Когато кандидатът е община, или партньор по проекта е община, следва да се представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА; и
 2. Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС; и
 3. В случай, че дейността на кандидата и/или българския партньор подлежи на регистрационен и/или лицензионен режим, то следва да представят съответните документи, удостоверяващи описаните обстоятелства; и
 4. Всеки кандидат подава само едно проектно предложение; и
 5. Кандидатът и всички партньори подписват Споразумение за партньорство (Приложение към Условията за кандидатстване) към момента на подаване на проектното предложение; и
 6. В случаите на големи общини, когато с проектно предложение по настоящата процедура са кандидатствали всички техни райони, то общината губи правото за кандидатстване със самостоятелен проект.

II. Размер на безвъзмездната финансова помощ

Интензитет на помощта
100 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти:

По Компонент 1:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
50 000 лева 200 000 лева


По Компонент 2:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
50 000 лева 200 000 лева


III. Допустими  дейности

 1. Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
 2. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни; Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

Важно!

Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри:

 • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
 • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
 • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

Тази дейност следва да бъде изпълнена задължително след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство, като това условие е предмет на проверка от оценителната комисия на етап техническа и финансова оценка на проектното предложение. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация

В допълнение към описаните задължителни дейности, кандидатът и партньорите могат да изберат някоя или всичките от изброените допълнителни дейности, които следва да са обвързани с постигане целите на проекта:

Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки; Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

IV. Допустими разходи

 1. Разходи за персонал

1.1 Разходи за трудови и други възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО на лицата пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности – тук се посочват разходите за брутни възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя /както и всички доплащания по приложимото национално законодателство – обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за прослужено време и др./ на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.

1.2 Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата, получаващи възнаграждения по т. 1.1 – тук следва да се заложат разходите за командировки на лицата получаващи възнаграждения по т.1.1.

1.3 Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лицата от целевата група.

 1. Разходи за материали и консумативи

2.1 Разходи за закупуване на материали и консумативи – тук се включват разходите за закупуване на материали и консумативи, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.

 1. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане

3.1 Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане – тук следва да се включат разходите за закупуване на оборудване и, обзавеждане, пряко свързани с осъществяването на дейностите по проекта, които са необходими за постигане на поставените цели, както и са подробно мотивирани в проектното предложение.

 1. Разходи за нематериални активи

4.1. Разходи за закупуване на нематериални активи – тук следва да се включат разходите за закупуване на нематериални активи, пряко свързани с осъществяването на дейностите по проекта, които са необходими за постигане на поставените цели, както и са подробно мотивирани в проектното предложение.

 1. Разходи за външни услуги

5.1 Разходи за наем. Могат да бъдат бюджетирани разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;

5.2 Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др. пряко свързани и необходими за подготовката и осъществяването на проектните дейности;

5.3 Разходи за конференции, семинари, обучения и други, пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

5.4 Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване, при спазване разпоредбите на чл. 20, ал. 1 от ПМС № 189/28.07.2016 г. и за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;

5.5 Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности.

 1. Разходи за информация и комуникация

6.1 Разходи за информация и комуникация – съгласно условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 1 от ПМС 189/28.07.2016 г. (до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали случаи.

V. Допустими целеви групи

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

ИП 1

Поставеният фокус върху конкретни групи в рамките на специфичните цели не изключва по-широк обхват на целевите групи в този инвестиционен приоритет, а именно: икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда

ИП2

Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл.

ИП 4

Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата.

ИП 5

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели.

ИП 6

Поставеният фокус върху конкретни групи в рамките на специфичните цели не изключва по-широк обхват на целевите групи в този инвестиционен приоритет, а именно: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, специализанти и специалисти от сферата на здравеопазването.

ИП 8

Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги;

ИП 9

Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; лица, заети в специализираните институции; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални и здравни услуги; служители, ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие.

ИП 10

Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от различни източници за една и съща дейност.

В проектното предложение е необходимо кандидатът да посочи конкретна/и целева/и група/и, към които ще бъдат насочени дейностите в проектното предложение. Необходимо е да се направи анализ на техните нужди и проблеми, както и към решаването, на кои от тях е насочен проектът. Целевата група, включена в проектното предложение, трябва да бъде описана с нейните конкретни характеристики съгласно Условията за кандидатстване и количествено определена – колко представители от целевата група ще бъдат включени.

VI. Краен срок за кандидатстване и продължителност на проектите:

Крайна дата за подаване на проектни предложения – 05.04.2017 г. 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018 г.