Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 1.019

„ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”

 


 

I. Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Допустими кандидати са:

Кандидатът трябва да бъде работодател. За целите на настоящата процедура под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон.

За целите на настоящата процедура допустими кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;

Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;

Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.

II. Размер на безвъзмездната финансова помощ

Интензитет на помощта
100 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
20 000 лева 391 166 лева


III. Допустими  дейности

  1. „Bключване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. По част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО“;
  2. Bключване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности за заемане на конкретни работни места“
  3. Bключване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател – тази дейност е задължителна и следва да е включена във всяко проектно предложение! Несубсидирана заетост е заетост, при която разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица са за сметка на работодателя и не се покриват от допустимите разходи по проекта. Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности. Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!
  1. Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите“ – тази дейност не е задължителна и е според нуждите на работодателя.

IV. Допустими разходи

  1. Разходи за персонал

1.1. Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени върху договореното възнаграждение за съответната длъжност на която е наето лицето.

Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.

1.2 Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица.

ВАЖНО:

Разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица са в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).

  1. Разходи за външни услуги

2.1. Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО

2.2. Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности”. Разходите по бюджетни пера 2.1 и 2.2 се определят на база стандартна таблица на разходите за единица продукт, съгласно чл.67, (1), т. б от Регламент 1303/2013 г.

ВАЖНО:

Общата стойност за всички обучения за едно лице не трябва да надвишава 2 500 лв.

ВАЖНО:

Разходите за професионално обучение и обучение по ключови компетенции са в размер, съответстващ на заложения в ПМС № 280 от 15.10.2015 г. за съответното обучение, както следва:

  1. За обучения за придобиване на професионална квалификация

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 200 учебни часа – 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

  1. За обучения за придобиване на ключови компетентности:

а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

в) за обучения по ключова компетентност 6 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;

ВАЖНО!

В стойността на обучението са включени всички присъщи разходи за него, както следва: разходи за оригинални учебни материали, консумативи, застраховки при обучение за професионална квалификация, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително и разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение, свързана с предоставянето на обучeнието.

V. Допустими целеви групи

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

  • Безработни и неактивни лица
  • Заети, вкл. самостоятелно заети лица

ВАЖНО!

Безработните или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., включени във всеки проект, следва да представляват минимум 50 % от всички участници в него.

VI. Краен срок за кандидатстване и продължителност на проектите:

Крайна дата за подаване на проектни предложения07.03.2017 г. 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2018 г.