ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”


 

I. Обща информация за процедурата

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  34 373 012 евро (67 227 768.06  лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 200 000 лева.

 

II. Допустими дейности и разходи

II.I. Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

 1. Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;
 2. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

II.II. Допустими по процедурата са проекти, включващи следните разходи:

 1. 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв .

Екипът на кандидата може да включва:

1.1. Квалифициран персонал, който може да включва:

– Предприемача

– Лица, различни от предприемача

1.2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

1.3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

1.4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на   продукти (стоки или услуги).

1.5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева.

1.6. Разходи за външни услуги – до 10% от общо допустимите разходи по проекта.

1.7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина – до 10 000 лева.

III. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта (мястото на инсталация на оборудването)

Максимален интензитет на помощта
80 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
50 000 лева 200 000 лева

 

IV. Допустимост на кандидатите

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г. и преди датата на обявяване на процедурата.
 3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 4. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 5. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

ВАЖНО: Към датата на кандидатстване, предприемачът  не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години .

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“.

При оценяването на проектите сериозен приоритет ще бъде даден на:

 • проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в сферата на проекта;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
 • проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея.

 

V. Краен срок за кандидатстване:

Приемът на проекти ще започне индикативно през януари 2018 г.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти със срок 60-90 дни от дата на стартирането на приема на проекти.

Крайният срок за кандидатстване ще бъде индикативно през март 2018 г.