Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Финансиране на иновативни проекти по мярка
„Инструмент за МСП” (SME instrument)

 


 

I. Какво представлява „Хоризонт 2020”?

 • „Хоризонт 2020” е новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020г.
 • Главната цел на програмата е да стабилизира финансовата и икономическата система и да създаде възможности за икономически растеж.
 • Управляващ орган е Европейска комисия на ЕС, Главна дирекция „Изследване и иновации”.
 • Общ бюджет на процедурата: 79 млрд. евро.
 • Акцентът са иновациите. Програмата дефинира 6 вида иновации:

II. Какво представлява „Инструмент за МСП”?

 • Програма за финансиране на МСП в рамките на „Хоризонт 2020” – катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации.
 • Единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания.
 • Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение.
 • Използван е опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак – за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация).
 • За високо рискови иновативни идеи с голям пазарен потенциал.
 • За малки, но перспективни проекти (от 0,5 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство.
 • За всички видове иновативни МСП и от всички сектори.
 • За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.

III. Параметри наИнструмент за МСП”:

 • ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.
 • БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на територията на държава членка на ЕС или асоциирана страна, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.
 • ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро
 • ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 70% (изключение – организации с нестопанска цел – до 100%)
 • КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2.

ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията

 • Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес план.
 • Във Фаза 1 се допускат предпроектни проучвания за проверка на технологичната, практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са например оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.
 • Допускасе кандидатстване и директно за Фаза 2.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика

 • Изпълняват се иновативни дейности като –демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Предложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните изследвания).
 • Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в рамките на 5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.
 • Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете.

ФАЗА 3: Комерсиализация

 • Подкрепаза представянето на пазара и експлоатация. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане на пазара.
 • Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация чрез местните  офиси.

IV. Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2018 – 2020 г.:

 • Информационни технологии (open disruptive).
 • Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.
 • Биотехнологични индустриални процеси.
 • Космически изследвания.
 • Медицинска диагностична апаратура и биомаркери.
 • Хранително-вкусова промишленост – преработка и производство на екологични храни.
 • Синя икономика – аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм.
 • Транспорт, градска мобилност
 • Ниско въглеродни енергийни системи.
 • Доставка на суровини.
 • Градска (урбанистична) инфраструктура.
 • Иновации в бизнес модела.
 • Иновативни приложения за електронно правителство.

V. Кой може да участва?

 • Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори)
 • Кандидати със седалище в ЕС и в страните, асоциирани с „Хоризонт 2020”.
 • Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.

VI. Защо трябва да се участва?

 • За да бъдете сред най-добрите в Европа.
 • За да бъдете фактор на Европейско и глобално ниво.
 • За да получите възможност за участие в бизнес/мениджмънт коучинг програми и семинари по линия на програмата.
 • За да станете част от широка бизнес мрежа.
 • За да имате възможност за получаване на по-нататъшно финансиране.

VII. Кaкво се взима предвид при оценката?

 • Иновацията да има ясен пазар.
 • Иновацията да е лесна за ползване от потребителите и за въвеждане в производство или за използване от фирмата.
 • Иновацията да е реализуема, възможна и да е по-добра от съществуващите подобни решения.

VIII. Кои са главните критерии за оценка?

 • Влияние/Въздействие – най-важният критерий.
 • Научно и технологично ниво (ниво на иновативност).
 • Осъществяване/Изпълнение.

IX. С какво е добре да разполага един успешен кандидат преди проекта?

 • Ясно дефинирана иновация с достатъчно доказателства за нивото и европейската й значимост и влияние върху икономиката.
 • С първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед въвеждане на иновацията на пазара.
 • С вече тествана от потенциални потребители/клиенти иновация, чиято пазарна атрактивност може сравнително лесно да бъде обоснована в проекта.
 • Проектният екип е добре квалифициран и знае какви задачи изпълнява по Фаза 1 (свързани с технологични, пазарни, финансови и регулаторни аспекти, права върху ИС и др.)

X. Следващ срок за приемане на проекти за ФАЗА 113.02.2019 г.

XI. Как се кандидатства?