Емил Георгиев – съдружник и консултант в „Зарев, Георгиев и партньори“ ООД. Е. Георгиев е доктор по Социология от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава богат професионален опит като мениджър, организационен консултант, лектор и изследовател.

Главната му консултантска експертиза е в сферата на управление на качеството, организационната диагностика и проектния мениджмънт.

Е. Георгиев е преподавател в катедра „Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Академичните и изследователски му интереси са фокусирани в сферата на мениджмънта, управлението на качеството, икономическата и организационна социология.

Драгомир Зарев – съдружник и консултант в „Зарев, Георгиев и партньори“ ООД. Д. Зарев е бакалавър по Финанси от УНСС и има дългогодишен опит в управлението на корпоративни финанси, както и практика в сферата на финансовото и бизнес консултиране.

Основна консултантска експертиза притежава в областта на счетоводството и финансовото управление, проектното консултиране и управлението на проекти.

Ирина Стоянова – консултант в „Зарев, Георгиев и партньори“ ООД. И. Стоянова е магистър по Маркетинг от УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на международната дейност, административният мениджмънт и проектното финансиране, в т. ч. и управление на проекти субсидирани от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, USAID, Програма „Фар“ и др.

Основната експертиза на И. Стоянова е в консултирането на проекти по ОП „Конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони.

Таня Николова – консултант в „Зарев, Георгиев и партньори” ООД. Т. Николова е магистър по Финанси към ВТУ. С  опит в сферата на разработване и управление на проекти по всички структурни фондове, Седма рамкова програма, Хоризонт 2020, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ и др.

Основната експертиза на Т. Николова е в консултирането на проекти, финансирани с Евро фондове, разработване на анализи и стратегии. Т. Николова е докторант по Стратегическо планиране към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Нейните академични и изследователски интереси са фокусирани в сферата на стратегическото планиране и в частност устойчивото развитие и борбата с бедността.

Александър Стоянов – консултант в „Зарев, Георгиев и партньори“ ООД. A. Стоянов има образование по специалност „Стопанско управление“ от Технически университет, София.

Притежава опит в управлението на проекти, дигитален маркетинг, мениджмънт на иновациите, производствен мениджмънт и еко управление. Има експертиза в областта на проекти, насочени към младежи по програма „Еразъм+“.